Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 15. júl 2024

Súbor: [Platon] / cpdf / Makefile (stiahnutie)

Revízia 1.8, Tue Feb 18 19:29:03 2003 UTC (21 years, 5 months ago) by lynx


Zmeny od 1.7: +2 -0 [lines]

sync...

# Makefile for creating distribution of test package
# Type 'make dist' for create tar-gziped archiv. 

#
# Author: Lubomir Host 'rajo' <host8@kepler.fmph.uniba.sk
#

# $Id: Makefile,v 1.8 2003/02/18 19:29:03 lynx Exp $

PACKAGE = cpdf
VERSION = 0.1

# Directories {{{

srcdir    = .
top_srcdir  = .
distdir   = $(PACKAGE)-$(VERSION)
top_distdir = $(distdir)
top_builddir = .

# }}} Directories

# Targets {{{
PROGRAM  = cpdf

SOURCES  = $(srcdir)/cpdf.c $(srcdir)/filter.c $(srcdir)/parse.c $(srcdir)/utils.c $(srcdir)/svga.o

OBJECTS  = $(top_builddir)/cpdf.o $(top_builddir)/filter.o $(top_builddir)/parse.o $(top_builddir)/utils.o $(top_builddir)/svga.o

DEP_FILES = $(top_builddir)/.deps/cpdf.P

DISTFILES = Makefile \
      cpdf.c \
      pdf.h \
      parse.c \
      filter.c \
      parse.h \
      filter.h \
      utils.c \
      utils.h \
      svga.c 
        

CONFIG_HEADER  = 

# }}} Targets

# Programs {{{

TAR   = tar
ZIP   = zip
ZIP_ENV = -r9
GZIP_ENV = --best

CC    = gcc
CPP   = 
CXX   = 
DEBUG_FLAGS = $(DEBUG)
CFLAGS  = -Wall -pedantic -ansi -ggdb $(DEBUG_FLAGS)
CPPFLAGS = 
LDFLAGS = 
DEFS   = 
INCLUDES = -I$(srcdir) -I$(top_builddir)
LIBS   = -lvgagl -lvga -lz


COMPILE = $(CC) $(DEFS) $(INCLUDES) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS)
CCLD   = $(CC)
LINK   = $(CCLD) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@

# }}} Programs

all: $(PROGRAM)
  
$(PROGRAM): $(OBJECTS)
  $(LINK) $(OBJECTS) $(LIBS)

DEPS_MAGIC := $(shell mkdir .deps > /dev/null 2>&1 || :)
#-include $(DEP_FILES)

debug:
.s.o:
  $(COMPILE) -c $<

%.o: %.c $(CONFIG_HEADER)
  @echo '$(COMPILE) -c $<'; \
  $(COMPILE) -Wp,-MD,.deps/$(*F).pp -o $@ -c $<
  @-cp .deps/$(*F).pp .deps/$(*F).P; \
  tr ' ' '\012' < .deps/$(*F).pp \
   | sed -e 's/^\\$$//' -e '/^$$/ d' -e '/:$$/ d' -e 's/$$/ :/' \
    >> .deps/$(*F).P; \
  rm .deps/$(*F).pp

clean:
  -rm -f *.o *.*~ core cpdf

indent:
  -indent -kr -i8 *.{c,h}
.PHONY:  sources
sources:
  @echo $(SOURCES:%=cfg/%)

# Distribution targets {{{
dist: distdir
  GZIP=$(GZIP_ENV) $(TAR) chozf $(distdir).tar.gz $(distdir)
  ZIP=$(ZIP_ENV) $(ZIP) $(distdir).zip $(distdir)
  -rm -rf $(distdir)

dist-all: distdir
  GZIP=$(GZIP_ENV) $(TAR) chozf $(distdir).tar.gz $(distdir)
  ZIP=$(ZIP_ENV) $(ZIP) $(distdir).zip $(distdir)
  -rm -rf $(distdir)

distdir: $(DISTFILES)
  -rm -rf $(distdir)
  mkdir $(distdir)
  @here=`cd $(top_builddir) && pwd`; \
  top_distdir=`cd $(distdir) && pwd`; \
  distdir=`cd $(distdir) && pwd`;
  @FILES=`echo "$(DISTFILES)" | awk 'BEGIN{RS=" "}{print}' | sort -u`; \
  for file in $$FILES; do \
   d=$(srcdir); \
   if test -d $$d/$$file; then \
    mkdir $(distdir)/$$file; \
   else \
    test -f $(distdir)/$$file \
    || ln $$d/$$file $(distdir)/$$file 2> /dev/null \
    || cp -p $$d/$$file $(distdir)/$$file || :; \
   fi; \
  done
# }}}

# vim600: fdm=marker fdc=3Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok