Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 21. júl 2024

Súbor: [Platon] / Metafox / libpub / calendar / calendar1.php (stiahnutie)

Revízia 1.4, Fri Jun 9 15:13:00 2017 UTC (7 years, 1 month ago) by igor


Zmeny od 1.3: +3 -3 [lines]

changed functions mysql_* to mysqli_* for PHP/7.0

<?php

/*
 * Developed by Igor Mino <igor@platon.org>
 * Copyright (c) 2009 Platon Technologies Ltd, http://platon.sk
 * All rights reserved.
 */
 
require_once dirname(__FILE__)."/../../config/db-config.inc.php";
require_once dirname(__FILE__)."/../../lib/db-core/db-core.inc.php";


function getEventsOfMonth($date = NULL) { // vrati daneho mesiaca
   
   if (($date==NULL) or ($date=="")) { return NULL; }

   $date1=date("Y-m-01",strtotime($date));
   $date2=date("Y-m-t",strtotime($date));

   ezin_open_db_connection();
   $query = sprintf('SELECT *'
          .' FROM ezin_articles'
          .' WHERE calendar_flag >= "%s"'
          .' AND calendar_flag <= "%s"',
          $date1,
          $date2);
   $result = mysqli_query($GLOBALS["ezin_db_handle"], $query);
  
   $return=Array();
  
  while (($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)) != null) {
     $day = date("j",strtotime($row['calendar_flag']));
     //echo $day."<br>";
     $return[$day][$row['id']] = $row;
     
  }
  mysqli_free_result($result);
   
   ezin_close_db_connection();
   
   //print_r($return);
   return $return;

}$get_position=$_POST["position"];
$get_idCalendar=$_POST["idCalendar"];
$requestFromWeb=0; // ak bolo volana sluzba uz z webu = 1, ak zo sablony = 0
$calendar_linkForArticle_end="&ezin_tmpl_calendar_source=1"; // ak =1 potom kalendarik ostava v tom istom mesiaci

if (isset($get_position)) { 
   $calendar_linkForArticle="<ezin_url>article.php?";
   if (isset($get_idCalendar)) {
     $requestFromWeb=1; 
     echo getCalendar($get_position,$get_idCalendar);     
   }
   else {
     echo getCalendar($get_position);   
   }   
   
}  
else {
   $calendar_linkForArticle=$ezin_url."article.php?";
}


function getCalendar($position = NULL, $idCalendar = NULL ) { // position je typu datetime (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
   if ($idCalendar==NULL) {$idCalendar="cal-".Time().Rand(1,1000);}
   
   $ret="";
 
   if ($GLOBALS["requestFromWeb"]==1) {
     $ret=$ret.$idCalendar."|";
   }
 
   $DATA_eventsOfDay=""; 
   
   if ($position==NULL) {$position=Time();}
   else {$position=strtotime($position);}
   
   $numberOfDays=date("t",$position); // pocet dni v mesiaci
   
   $firstDayOfMonth=date("Y-m-",$position)."01"; // datum prveho dna v mesiaci  
   $firstDayOfMonth=date("N",strtotime($firstDayOfMonth)); // prvy den v mesiaci 1=Pondelok ... 7=Nedela
   
   $startPoint=2-$firstDayOfMonth; // pocitadlo pri vpisovani dni do tabulky 
   
   $nameOfMonth=Array("JanuĂĄr","FebruĂĄr","Marec","AprĂ­l","MĂĄj","JĂşn","JĂşl",
            "August","September","OktĂłber","November","December");
   $numberOfMonth=date("m",$position); // cislo mesiaca
   $numberOfYear=date("Y",$position); // cislo roku
   
   $ret_eventsOfMonth=getEventsOfMonth($numberOfYear."-".$numberOfMonth."-1");
   
   $numberOfNextMonth=$numberOfMonth+1;
   if ($numberOfNextMonth>12) {$numberOfNextMonth=1; $numberOfNextYear=$numberOfYear+1;} 
   else {$numberOfNextYear=$numberOfYear;}
   
   $numberOfPreviousMonth=$numberOfMonth-1;
   if ($numberOfPreviousMonth<1) {$numberOfPreviousMonth=12; $numberOfPreviousYear=$numberOfYear-1;} 
   else {$numberOfPreviousYear=$numberOfYear;}
   
   $ret=$ret."<div id=\"popup-".$idCalendar."\" class=\"popup-window\" 
             onmouseout=\"document.getElementById('popup-".$idCalendar."').style.visibility='hidden';\"
             onmouseover=\"document.getElementById('popup-".$idCalendar."').style.visibility='visible';\"             
             ></div>            
    ";
    
   if ($GLOBALS["requestFromWeb"]!=1) { $ret=$ret."<div id=\"".$idCalendar."\">"; }
     $ret=$ret."
      <table class=\"month\" align=\"center\" cellspacing=\"3\" border=\"0\">
       <tr>
         <td class=\"monthnavigation\">
          <a class=\"anket\" onclick=\"loadMonth('position=".$numberOfPreviousYear."-".$numberOfPreviousMonth."-01&idCalendar=".$idCalendar."');\">
            <!-- <img class=\"button-".$idCalendar."-back\" alt=\"&lt;&lt;\"> -->
            <div class=\"button-".$idCalendar."-back\"></div>
          </a>
         </td>
         <td class=\"monthname\" colspan=\"5\">
          ".$nameOfMonth[$numberOfMonth-1]."<br>".$numberOfYear."
         </td>
         <td class=\"monthnavigation\">
          <a class=\"anket\" onclick=\"loadMonth('position=".$numberOfNextYear."-".$numberOfNextMonth."-01&idCalendar=".$idCalendar."');\">
            <!-- <img class=\"button-".$idCalendar."-next\" alt=\"&gt;&gt;\"> -->
            <div class=\"button-".$idCalendar."-next\"></div>
          </a>
         </td>
       
       </tr>
       <tr>
         <td class=\"dayname\">P</td>
         <td class=\"dayname\">U</td>
         <td class=\"dayname\">S</td>
         <td class=\"dayname\">Ĺ </td>
         <td class=\"dayname\">P</td>
         <td class=\"dayname\">S</td>
         <td class=\"dayname\">N</td>
       </tr>
       <tr>
         <td colspan=\"7\">
           <div class=\"days-bottom-line\"></div>
         </td>
       </tr>
       ";

      $DATA_eventsOfDay="\n<!-- DATA_eventsOfDay -->\n";
      for ($a=0; $a<=5; $a++) {
        $ret .= "\n<tr>";
        for ($b=1; $b<=7; $b++) {
          $events=NULL;
          $numberId=($a*7)+$b;
          if (($startPoint>0) and ($startPoint<=$numberOfDays)) {          
             $numberDay=$startPoint;
             $classDay="monthday";
             //$events=getEventsOfDay($numberOfYear."-".$numberOfMonth."-".$numberDay);
             $events=$ret_eventsOfMonth[$numberDay];          
          } else {
             $numberDay="";
             $classDay="nomonthday";
          }                                                
          $startPoint++;
          if ($events==NULL) { 
           $ret=$ret."
              <td id=\"cellDay".$numberId."\" class=\"".$classDay."\">".$numberDay."</td>
           ";        
          }
          else {
           $ret=$ret."             
             <td id=\"cellDay".$numberId."-".$idCalendar."\" class=\"selectedday\" onmouseover=\"showPopup('cellDay".$numberId."-".$idCalendar."',".$numberDay.",'popup-".$idCalendar."');\">
             <a href=\"#\">".$numberDay."</a>
             </td>
             ";

           $keysOfEvents=array_keys($events);
           $DATA_eventsOfDay=$DATA_eventsOfDay."<div id=\"data_cellDay".$numberId."-".$idCalendar."\" style=\"visibility:hidden;
                                                     height:0px;             
                                                     width:0px;
                                                     display:none;\">\n";
           $DATA_eventsOfDay .= "<div id=\"calendar-popup\" >\n";                                                     
         $DATA_eventsOfDay .= "<ul>\n";
           for ($c=0; $c<=count($keysOfEvents)-1; $c++ ) {
             $eventsIdOfArticle=$keysOfEvents[$c];
             $eventsTitleOfArticle=$events[$eventsIdOfArticle]['title'];
             $eventsTitleOfArticle = str_replace('~', '&nbsp;', $eventsTitleOfArticle);

             $DATA_eventsOfDay .= "<li>\n";
             if (strlen($events[$eventsIdOfArticle]['bodytext']) > 0) {
               $DATA_eventsOfDay .= '<a href="'.$GLOBALS["calendar_linkForArticle"]
                         .$eventsIdOfArticle
                         .$GLOBALS["calendar_linkForArticle_end"].'">';
             }
             $DATA_eventsOfDay .= $eventsTitleOfArticle;
             if (strlen($events[$eventsIdOfArticle]['bodytext']) > 0) {
               $DATA_eventsOfDay .= '</a>';
             }
             $DATA_eventsOfDay .= "\n";
             $DATA_eventsOfDay .= "</li>\n";
           }
           $DATA_eventsOfDay .= "</ul>\n";
           $DATA_eventsOfDay .= "</div>\n"; // id=calendar-popup  
           $DATA_eventsOfDay .= "</div>\n";  
          }
        }            
        
        
        $ret=$ret."          
        </tr>";
       
      } 

      $DATA_eventsOfDay .= "\n<!-- END DATA_eventsOfDay -->\n";
            
     $ret=$ret."
      </table>
     
     ";
     if ($GLOBALS["requestFromWeb"]!=1) { $ret=$ret."</div>"; }
          
   $ret=$ret.$DATA_eventsOfDay;
   
   
   return $ret;
}?>

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok